Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Treść

Organem prowadzącym  jest  Miasto Stołeczne Warszawa.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Mazowiecki Kurator Oświaty.

XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela funkcjonuje w oparciu o :

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”;

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.).

W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut

XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.


Statut XLI LO oraz pozostałe dokumenty szkolne znajdują się na stronie szkoły: http://lelewel.waw.pl

 

 

 

Finansowania zespołu - działalność edukacyjna XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy.


Wprowadził Łazęcka Beata (XLI Liceum Ogólnokształcące) 2013-03-04
Aktualizujący Łazęcka Beata (XLI Liceum Ogólnokształcące) 2021-03-29
Zatwierdzający Wawryniuk Edyta (XLI Liceum Ogólnokształcące) 2021-03-29
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-29
Wersja standardowa