Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania
Tresc
Organem prowadzącym  jest  Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Mazowiecki Kurator Oświaty.
XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela funkcjonuje w oparciu o :
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”;
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.).
W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut
XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.


Statut XLI LO oraz pozostałe dokumenty szkolne znajdują się na stronie szkoły: http://lelewel.waw.pl
 
 
 
Finansowania zespołu - działalność edukacyjna XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy.


Odnosniki
Statut:  http://www.lelewel.waw.pl/files/uploads/statut_xli_lo_-_26_listopad_2020.pdf
 
Strona szkolna: http://lelewel.waw.pl
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa