XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 
Treść

Kompetencje organów XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie wynikają z zapisów ustawy o systemie oświaty i są określone w Statucie Szkoły.

Kompetencje poszczególnych pracowników zostały określone w:

-        Statucie Szkoły,

-        Regulaminie organizacyjnym Szkoły,

-        Zakresach obowiązków poszczególnych pracowników.

 

Organami szkoły są:

1)       Dyrektor Szkoły,

2)       Rada Pedagogiczna,

3)       Rada Rodziców,

4)       Samorząd Uczniowski.

 

Kompetencje Dyrektora Szkoły:

-     reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

-     podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły,

-     dopuszcza do użytku szkolnego programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowiące szkolny zestaw programów nauczania (zestawie programów wychowania przedszkolnego),

-     decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-     decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

-     decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

-     określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

-     określa szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora,

-     tworzy stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

-     uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności,

-     zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

-     zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

-     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

-     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

-     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

-     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

-     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

-     opiniowanie organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-     opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

-     opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-     opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-     opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

-     opiniowanie propozycji programu wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników na każdy rok szkolny,

-     wnioskowanie o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,

-     delegowanie swoich przedstawicieli do prac w innych organach,

-     wykonywanie zadań Rady Szkoły - do czasu jej utworzenia w szkole.

Kompetencje Rady Rodziców

-     uchwalanie regulaminu swojej działalności,

-     opiniowanie na wniosek Rady Pedagogicznej Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki,

-     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

-     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

-     występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

-     gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

-     uchwalanie regulaminu swojej działalności,

-     przedstawianie Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw.

 
 
Wprowadził Łazęcka Beata (XLI Liceum Ogólnokształcące) 04-03-2013
Aktualizujący Łazęcka Beata (XLI Liceum Ogólnokształcące) 03-10-2017
Zatwierdzający Wawryniuk Edyta (XLI Liceum Ogólnokształcące) 03-10-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-10-2017
Liczba odwiedzin: 1122